สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ เปิดสุดยอดกลยุทธ์ อาหารเหนือ สไตร์โมเดิร์น ย่านนิมมาน ร้าน ต๋องเต็มโต๊ะ

วันที่เริ่มต้น 27/09/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 27/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม พยัคเมฆินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5606102428   นางสาวจารุวรรณ   จันทะคำ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102309   นายกฤษดา   รุ่งเรือง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102471   นางสาวอธิชา   ใจผ่อง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102472   นางสาวอนุธิดา   แสนคำ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102487   นายวรเชษฐ์   สารกาศ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102488   นางสาวศิรินุชบา   ระหงษ์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102489   นางสาวกนกพร   เกลียวทิพย์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102491   นางสาวพรพรรณ   อยู่เจริญ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102492   นางสาวรจนา   กันทะปิง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102493   นางสาวอริสา   แสนสม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102494   นางสาวจารุภา   ใจศิล : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102495   นางสาวปัญญาพร   ศิริสลุง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102496   นางสาวชมพูนุท   ฮวบหิน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102497   นายธนากร   เหง้าละคร : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102498   นางสาวนพภัสสร   อินทร์ผึ้ง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102499   นางสาวปุญญิศา   สามนวล : การตลาด 10ชั่วโมง
5806102413   นางสาวนัยนา   พยัคศรี : การตลาด 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล