โครงการแข่งขัน MAEJO INVITATION ต้านภัยยาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 01/08/2560 เวลา 17:30 วันที่สิ้นสุด 30/08/2560 เวลา 19:30
สถานที่จัด สนามกีฬา และศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานการกีฬา กองกิจการนักศึกษา ได้เล้งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีการจัดโครงการแข่งขันกีฬา Maejo Invitation ต้านภัยยาเสพติด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ประกอบกับแนะนำส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกวิธีให้กับนักศึกษาใหม่ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล