สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไหนกับการลงทุนมหาศาลสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ"

วันที่เริ่มต้น 09/08/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม พยัคเมฆินทร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706102322   นางสาวเกวลี   ตุ่นแก้ว : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102347   นางสาวชุติณัชชา   เสมอใจ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102357   นางสาวณัฏฐา   สายทอง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102361   นางสาวณัฐฏกานต์   เรือนป๊ก : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102363   นายณัฐพงศ์   กกสันเทียะ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102375   นางสาวทิพย์พวรรณ   ทองคำ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102384   นายนครินทร์   สันโค : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102396   นางสาวเบญจมาศ   ชูไว : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102400   นายปัฐวิกรณ์   โรจน์ทรรศนีย์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102401   นางสาวปัณณิกา   ปัญญา : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102426   นางสาวมัลลิกา   แก้วกุลศรี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102427   นางสาวยลดา   ตัวลือ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102430   นางสาวรังสินี   สุนทรหิตานนท์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102432   นางสาวรุ่งฤดี   กสิกรรม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102433   นางสาวรุจิรา   ไชยมงคล : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102435   นางสาวลดาวัลย์   เปี่ยนเจริญ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102437   นางสาววจีพรรณ   ปานเจริญ : การตลาด 10ชั่วโมง
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้กำหนดจัดสัมมนา ในหัวข้อ "เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดแบบไหนกับการลงทุนมหาศาลสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล