โครงการสัมมนาทางการตลาด "Start up จับทางรวย milk on the rock"

วันที่เริ่มต้น 26/07/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ อาคารบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5506102332   นายนรภัทร   พงษ์พรต : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102301   นางสาวกนกวรรณ   วิชาเถิน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102302   นางสาวกนกอร   สอนง่าย : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102303   นางสาวกมลทิพย์   คำอ้าย : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102306   นางสาวกมลวรรณ   เฮ้าเฮง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102315   นางสาวกัลยา   อินวาลิน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102319   นางสาวกิตติยา   ผดุงศิลป์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102321   นายกุมภา   แซ่ย่าง : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102323   นายเกียรติศักดิ์   แก้วดี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102327   นายจตุรงค์   ไชยวรรณ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102333   นายเจษฎากร   พงษ์ดี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102342   นายชัชวาล   ริยะนา : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102358   นายณัฐกร   กองไชย : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102368   นายณัฐวุฒิ   ศรีสุทน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102392   นางสาวนิราภรณ์   ปรางมณี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102466   นางสาวสุรางคนา   กิมิบัติ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102477   นายอรรถพล   จันทรดี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102483   นายเอกราช   ชลาลัย : การตลาด 10ชั่วโมง
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางการตลาด "Start up จับทางรวย milk on the rock" ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจของตัวเองและเห็นช่องทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล