โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสาขาการเงิน หัวข้อ “Fin Tech ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ SMEs ไทยในอนาคต”

วันที่เริ่มต้น 13/09/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5506104414   นางสาวอัจฉรา   นารินทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5606104305   นายคฑาวุฒิ   อินทะจักร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5606104405   นางสาวศุภนิดา   พันธะนะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5606104408   นางสาวฑีชา   ศรีพล : การเงิน 10ชั่วโมง
5606104422   นางสาวอารียา   ทารักษ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5606104423   นายชยากร   สัมฤทธิ์สงวน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104301   นางสาวกนกพร   คชเถื่อน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104302   นางสาวกนกพร   บัวผัด : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104303   นางสาวกนกลักษณ์   เศรษฐโชดึก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104304   นางสาวกนกวรรณ   อินตากาศ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104305   นางสาวกรพันธุ์   บัวแสง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104306   นางสาวกฤติยา   สาสิงห์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104307   นางสาวพิมพ์ณดา   มั่นคงปิติพัฒน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104308   นางสาวกัญจน์ศยา   พัชรจันทรัตน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104309   นางสาวกัญญาลักษณ์   วงษ์เจริญ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104310   นายกัมพล   วงศ์พิริยะกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104311   นางสาวกัลยารัตน์   ม่วงโรจน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104312   นางสาวกาญจนา   จิตต์ถือ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104313   นางสาวกานติมา   มีพอ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104315   นายกิตติพล   ขันตี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104316   นางสาวกุลจิรา   ควรคิด : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104317   นางสาวกุลจิรา   ประดาศรี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104318   นางสาวกุลนิกา   ดวงเดช : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104319   นางสาวกุลวดี   หงอสกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104320   นางสาวเกศวรางค์   อยู่อินทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104321   นางสาวขวัญฤทัย   สายเทพ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104322   นางสาวจรรยพร   ซอน๊ะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104323   นางสาวจันจิรา   สติวินัยกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104324   นางสาวจันทกานต์   อุประกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104326   นางสาวจารุวรรณ   โสภณภูมิปัญญา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104327   นางสาวจิตินันท์   จันทร์งาม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104329   นางสาวจิรกิตติ์   ตันนี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104331   นางสาวจิรัชญา   สีโอ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104332   นางสาวจิรัฐธิกาล   เด่นตระกูลชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104333   นางสาวจิรัตติกาล   สรณะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104334   นางสาวจิราพร   ติ๊บเปอะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104335   นายจีระศักดิ์   อุตมะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104336   นางสาวจีราภา   แซ่ซง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104337   นางสาวจุฑามณี   พูลเกตุ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104338   นางสาวจุฑามาศ   สุภิมูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104339   นางสาวเจนจริยา   ก้างออนตา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104340   นางสาวชนนิกานต์   หม่อมพกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104341   นางสาวชนิตรนารถ   ไฝนันตา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104342   นางสาวชนิสรา   เล็บสังวาลย์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104343   นางสาวชลิดา   อินทนนท์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104344   นางสาวชลิสา   เจริญสวัสดิ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104345   นางสาวชิดชนก   ชัยมาสพงค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104346   นางสาวชิดชนก   อินผ่อง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104347   นางสาวฐิติพร   เจริญพร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104348   นางสาวฐิติวรดา   จรรยา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104349   นายฐิติวัฒน์   สังข์ทอง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104350   นางสาวณภาภัช   นิยมจันทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104352   นางสาวณัฏฐา   รักษ์ธรรม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104355   นางสาวณัฐการ   วิรเศรษฐ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104356   นายณัฐกิจ   มูลแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104357   นางสาวณัฐธยาน์   เพียรเมืองปัก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104358   นายณัฐนนท์   พันธุ์หาญ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104359   นางสาวณัฐนรี   ยืนยง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104360   นายณัฐพล   ตรีคงคา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104361   นางสาวณัฐริกา   สุรินทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104362   นายณัฐวิทย์   สิทธิมาต : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104363   นางสาวณัทรินทร์   อุตเจริญ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104364   นางสาวณิชกานต์   แสงสุข : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104365   นางสาวณิชานันท์   มาลาคีรีกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104366   นางสาวณีรนุช   ดุจวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104367   นายดนุสรณ์   จีรวัฒนากร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104369   นางสาวดอกสร้อย   คำอ้าย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104370   นางสาวดารุณี   จันทะเวช : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104372   นายทวีวัฒน์   กอนา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104373   นางสาวทิพยฉัตร   แสงศร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104374   นางสาวเทวารักษ์   บัวติ๊บ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104375   นายธนกฤต   ลาภจรัสแสงโรจน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104376   นายธนพล   กาวิละ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104377   นายธนพล   ทองอึ้ง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104378   นางสาวธนัชชา   มะละกูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104379   นางสาวธนัชญา   หอคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104380   นางสาวธนาภรณ์   ยงวิชญขจร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104381   นางสาวธมกร   จะนู : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104382   นางสาวธวัลกร   ขวัญเมือง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104383   นางสาวธัญชนก   ปัทมดิลก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104384   นางสาวธัญชนก   ภูมิผล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104385   นางสาวธัญญพร   จิตรสงบ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104386   นางสาวธัญญารัตน์   ท้าวลา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104387   นางสาวธัญญาลักษณ์   คงกำแหง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104388   นางสาวธัญพร   มินมุนินท์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104389   นางสาวธัญพิชชา   เขียวฟู : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104390   นางสาวธัญมาส   มูลเที่ยง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104391   นางสาวธิดารัตน์   พันธ์มาลี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104392   นายธิติ   ดิลกนาม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104393   นางสาวธีรนุช   สุทธิแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104394   นายธีรพงศ์   พรหมปัญญา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104395   นายธีระพงษ์   องค์อำนาจ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104396   นายธุรชิต   ฐิติเรืองเกียรติ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104397   นางสาวนงเยาว์   ไม้แก่น : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104398   นางสาวนภัสวรรณ   หมีแสวง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104399   นางสาวนภัสสร   คำบุญเรือง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104400   นางสาวนริศรา   พระคำลือ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104401   นางสาวนริศรา   เรือนคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104402   นางสาวนัจนันท์   ปิงเมือง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104403   นางสาวนันทวดี   ศรีคำเมา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104406   นางสาวนิษฐิตา   จันตาทะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104409   นายสวิชญา   อินชนะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104410   นางสาวปุณณภา   ชยปิยสิน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104411   นางสาวเบญจรัตน์   การคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104412   นายปฏิภาณ   สุทธิสุข : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104413   นางสาวปฐมาวดี   คำปันติ๊บ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104415   นางสาวประกาวรรณ   จินกาล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104416   นายประมณฑ์   ศรีธิยวง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104417   นายปรัชญพร   กลิ่นสวรรค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104418   นางสาวปรางทิพย์   ปาคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104419   นายปรารภ   ปิ่นใหญ่ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104420   นางสาวปริชมน   ชุบรัมย์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104421   นางสาวปัทมพร   เขียวฟู : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104422   นางสาวปาริฉัตร   คำสุขใส : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104423   นางสาวปาลิดา   มัศยามาศ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104424   นางสาวปาหนัน   บุญยัง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104425   นางสาวปิยวรรณ   สารภี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104429   นางสาวพรรณปพร   ชำนิเขตกิจ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104430   นางสาวพรอุษา   อินใจยา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104431   นางสาวพลอยไพลิน   ธรรมสิทธิ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104432   นางสาวพัชราภรณ์   สันประเทียบ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104433   นางสาวพัชรินทร์   สินธุยะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104434   นางสาวปพิชญา   สุขชู : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104435   นางสาวพิชชา   จินะไชย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104436   นางสาวพิชชานันท์   ทองศรี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104437   นางสาวพิมพ์พิชชา   ภูคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104438   นางสาวพิราพร   บุญลอย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104439   นายพีรภัส   แสงอรุณ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104440   นายพุฒิพงศ์   จันทร์คำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104441   นางสาวเพ็ญผกา   ชุ่มวังค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104442   นางสาวเพียงขวัญ   ต๊ะวงค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104443   นางสาวแพรนารายณ์   อ่องละออ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104445   นายภักดี   ผุสดี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104447   นางสาวภัณฑิรา   สุดศรี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104448   นางสาวภัททิยา   ชุ่มมงคล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104449   นายภัทรชัย   สุขสุนิตย์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104450   นายภาคภูมิ   บรรเลงเสนาะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104451   นายภาณุพัฒน์   ชัยชนะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104453   นายภาสกร   ม้าสดร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104454   นายภูมิวดล   ธิดี : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104455   นายมงคลชัย   คลังทรัพย์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104456   นางสาวมณสิกานต์   ขาวละออ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104457   นางสาวมัณฑนา   สร้อยแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104458   นางสาวมาติกา   แซ่ลิ้ม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104459   นางสาวมาริษา   ปรองดอง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104460   นางสาวมาริษา   แผ่นคำ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104461   นางสาวยลระวี   วีระฤทธิพันธ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104462   นายยุทธพงศ์   จันทะไทย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104463   นางสาวยุวดี   กลิ่นหอม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104464   นางสาวยุวธิดา   ปิดดวง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104465   นางสาวเยาวลักษณ์   แก้วคำจันทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104466   นางสาวโยทะกา   ตุ๊สูงเนิน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104467   นางสาวรจเรศ   วงศ์เกตุ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104468   นางสาวรวินท์นิภา   มาก๋อง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104469   นางสาวรสิตา   มาประสพ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104470   นางสาวรัชฎาภรณ์   หลักหาร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104471   นางสาวรัชนีกร   เรือนฝายกาศ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104472   นางสาวรัตนา   สร้อยฟ้า : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104473   นางสาวรัตนากร   คำปันนา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104474   นางสาวรุ้งอารุณ   ศรีกระจ่าง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104475   นายฤทธิชัย   แงะโว๊ะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104476   นางสาวฤทัยรัตน์   รางแขก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104477   นางสาวลัดดาภรณ์   ภูเขา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104479   นางสาววณิชญา   โตคำนุช : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104483   นางสาววราภรณ์   ศรีมูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104484   นายพัทธ์ธีรา   แสงศรีจันทร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104485   นางสาววันทนีย์   เพ็งหยวก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104486   นางสาววันนิสา   ไชยวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104487   นางสาววาสนา   สุนันต๊ะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104488   นางสาววิมลลักษณ์   คำเกิด : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104489   นายวิรัตน์   สินมา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104490   นางสาววิรันตรี   แก้วจิตร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104491   นายวุฒิไกร   มั่นขัน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104492   นางสาวศศิกัญญา   ใจกันทะ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104493   นางสาวศศิธร   ยาสา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104494   นางสาวศิรัญญาภรณ์   กองสอน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104495   นางสาวศิรัณยา   โยธา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104496   นางสาวศิริพร   อนานู : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104498   นางสาวศิริรัตน์   บุญเย็นธรรมชาติ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104499   นางสาวศิวภา   พูลศิลป์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104501   นางสาวศุภารัตน์   นวนแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104502   นางสาวสกุลรัตน์   เมืองมูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104504   นายสาธิต   สุขพรหม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104505   นางสาวสายทอง   นาคงาม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104506   นางสาวสายสุดา   สามิบัติ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104508   นางสาวสิริยากร   เลี้ยงสุข : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104509   นางสาวสิริรัตน์   อินทะลา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104511   นางสาวสุดารัตน์   มูลกิตติ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104512   นางสาวสุทธิดา   เกือกแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104513   นางสาวสุพัตรา   จันทบุตร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104515   นางสาวสุภาวดี   เปี้ยเรือน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104517   นายเสกสันต์   ปิ่นเกตุ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104518   นางสาวเสาวนันท์   เครือแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104519   นายอกนิษฐ์   หวังนุกูล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104520   นางสาวอชิรญา   เสาร์สิงห์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104521   นายอนุวัฒน์   มะโนเกี๋ยง : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104522   นางสาวอนุสรา   กาละทม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104523   นางสาวอนุสรา   แสนกันธิ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104524   นางสาวอภิชญา   โต๊ะจงมล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104525   นางสาวอภิญญา   หมายพิทักษ์พงศ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104526   นางสาวอภิรดี   สีวิยศ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104527   นางสาวอมรรัตน์   สอนวินิจฉัย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104528   นายอรรถพล   ชัยอาภร : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104529   นางสาวอรวรรณ   โพธิกุล : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104530   นางสาวอรัชพร   อยู่สิน : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104531   นางสาวอรัญญา   สุทวีวุฒิพงศ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104532   นางสาวอัมพร   คำมอย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104533   นายอัยยรัช   เส็งพานิช : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104534   นางสาวอาทิตยา   กุรุสัก : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104537   นางสาวอารีรัตน์   บุญลิ้ม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104538   นางสาวอินทุอร   วงศ์ชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104539   นางสาวอิสรา   มูลตา : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104540   นางสาวอุทุมพร   สายศรีธิ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104542   นางสาวเอณิการ์   ไวสติ : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104543   นางสาวไอลดา   แอบอุ่น : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104544   นางสาวปาลิตา   บุษราคัม : การเงิน 10ชั่วโมง
5706104545   นางสาวสิริลักษณ์   หลวงแสน : การเงิน 3ชั่วโมง
5706104546   นางสาวสุดารัตน์   มั่นบัว : การเงิน 3ชั่วโมง
ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล