โครงการเข้าร่วม แข่งขันแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 (คณะบริหารธุรกิจ) ปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 12/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101310   นายกิตติพันธ์   หลวงวงค์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101321   นางสาวจิรัชญา   ปันวารี : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101336   นายณภัทร   ภู่ประเสริฐ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101356   นายทีปกร   โชคอรุณรุ่ง : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101422   นางสาววันวิสา   สาขำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706101429   นางสาวศิวนาถ   ภารัตสกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 32ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 32ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 32ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 32ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 32ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 32ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 32ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806102490   นางสาวศิรินทิพย์   อุ่นคำ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103498   นางสาวอมรรัตน์   นวลกสิ : บัญชี 32ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 32ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 32ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 32ชั่วโมง
5906102482   นางสาวลักขณา   อริยะโคตร : การตลาด 32ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 32ชั่วโมง
5906104302   นางสาวกนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 32ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 32ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 32ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 32ชั่วโมง
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 (อินทินิลเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาอินทนิล โดยมีสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้จัดกิจกรรมร่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล