สัมมนาในหัวข้อ "inspire to Success"

วันที่เริ่มต้น 13/09/2560 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนปโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5506101432   นายวรินทร์   อินปั๋น : การจัดการ 10ชั่วโมง
5506101433   นายอธิวัฒน์   แย้มแฟง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5606101443   นายวรวิช   วงค์พรม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5606101450   นางสาววนิดา   สิทธิกิจ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101301   นางสาวกนกพร   มณีจักร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101302   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ยะสา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101303   นางสาวกรกนก   นวลศรี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101304   นายกรชวัล   ศิริวงศ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101305   นายกฤษฏิ์   ไชยประสพ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101306   นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเรือง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101307   นายกษิดิ์เดช   แก้วประดิษฐ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101308   นางสาวกัณธิญา   ทัฬหพัชรกุล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101309   นายกันตินันท์   ทาวัน : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101310   นายกิตติพันธ์   หลวงวงค์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101311   นายกิตติราช   สามใบ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101312   นายเกตุกำพล   เกตุสุวรรณ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101313   นางสาวเกวารินทร์   สุจริต : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101314   นายขชล   กลางชัย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101315   นายคมกฤช   พานแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101316   นายจตุรพัฒน์   ชัยชนะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101317   นางสาวจันทร์จิรา   นันตา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101318   นางสาวจิดาภา   มีรอด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101319   นางสาวจิดาภา   รุ่งเรือง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101320   นายจิรเศรษฐ์   อุ่นบุญธรรม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101321   นางสาวจิรัชญา   ปันวารี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101322   นางสาวจิรัฐติการณ์   พุทธามาส : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101323   นางสาวจุฑานันท์   ญาณะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101324   นางสาวจุฑาภรณ์   มณีเกสร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101325   นางสาวจุฑามาศ   จาคำคง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101326   นายเจษฎากร   บัวชุม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101327   นางสาวฉัตรฑริกา   ใจคำต๋า : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101328   นางสาวชนิษฐา   สายแสง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101330   นางสาวชัชชา   ผ่องแผ้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101331   นายชิตณรงค์   ใจพรม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101332   นายฐานันดร   ทิพวรรณ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101333   นางสาวฐิยาภา   บานทรงกิจ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101334   นางสาวฑิตยา   พูลสวัสดิ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101335   นางสาวณปภัช   ธนัทชัยมงคล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101336   นายณภัทร   ภู่ประเสริฐ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101337   นางสาวณัฎฐาภรณ์   มาป้อง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101339   นายณัฐดนัย   นาถุงคำ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101340   นายณัฐพงศ์   คำหน่อแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101341   นายณัฐพงศ์   ปันกวด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101343   นางสาวณัฐภรณ์   โพธิขจร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101344   นายณัฐยุทธ   รวยกร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101345   นางสาวณัฐริกา   อริวรรณา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101346   นางสาวณัฐวดี   ทีภูเวียง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101347   นางสาวณัฐสิมา   ทองนวล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101348   นางสาวณิชกุล   หวันมุสา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101349   นางสาวดวงพร   โกสลากร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101350   นางสาวดารารัตน์   คำติ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101351   นางสาวดุษฏี   ปันเงินเถาว์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101352   นางสาวตรีอำพัน   ม่วงคำ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101353   นายต่อพงศ์   ผ่องชนะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101354   นายต่อพล   ชัยแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101355   นางสาวทัศวรรณ   ดวงวิโรจน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101356   นายทีปกร   โชคอรุณรุ่ง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101357   นายธนดล   ชิตสุริยวนิช : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101358   นางสาวธนพร   ใจมอย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101359   นายธนพล   เต้หล่อง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101360   นายธนภัทร   อนันต์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101361   นางสาวธิดารัตน์   ลาวิชัย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101362   นายธีรภัทร์   แก่นสาร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101363   นางสาวธีราพร   วงศ์โสภา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101364   นายนนทกรณ์   สิงหนันท์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101365   นายนพนันท์   บุญมาติด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101366   นายนพพล   เต็มสมุทร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101367   นายนราวุท   ฝั้นเตียม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101368   นางสาวนวพร   ลอประเสริฐ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101369   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101370   นางสาวนันทัชพร   เตจะสร้อย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101371   นางสาวนิชาภา   อยู่ตาล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101372   นางสาวนิชารีย์   ทีระวงค์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101373   นางสาวนิภาวรรณ   เหรียญเจริญกุล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101374   นายนิรุตติ์   บุตรหลง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101375   นายบรรหาร   หาญสกุล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101376   นางสาวบุญญาลักษณ์   นัคสาร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101377   นางสาวบุณฑริกา   พรมปัญญา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101378   นางสาวเบญจวรรณ   คหาปนะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101380   นายปณณวิช   สิทธิสงคราม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101381   นางสาวปภัสรากรณ์   มีจันทึก : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101382   นายปภาวิน   อิ้มอนงค์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101383   นางสาวประวีณา   แผลงฤทธิ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101384   นางสาวปรียากมล   บุญรักศิลป์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101385   นางสาวปวรวรรณ   ภู่ศาสตรา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101387   นายปุณยวัจน์   ผิวผ่อง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101388   นางสาวเปมิกา   วงค์เจริญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101390   นางสาวพรนภา   ยาคำ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101391   นางสาวพรประภา   วงศ์แสง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101392   นางสาวพรรณภัทร   ตรีสุรผล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101393   นางสาวพิมผกา   โทศรี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101394   นางสาวพิมลพรรณ   จิตเกาะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101395   นางสาวพิไลวรรณ   บุญเสมา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101396   นายพีรวัฒน์   ธรรมจีรัญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101398   นางสาวภัทราภรณ์   การัตน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101399   นางสาวภาณุมาศ   จิตตะวิง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101400   นางสาวภาวิณี   วิจารณ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101401   นายภิญโญ   ไกรบุตร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101403   นายมงคล   นาคสำราญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101404   นายมงคล   อินทรวงศ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101405   นางสาวเมธาวี   หน่อแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101406   นายยุทธหัตถ์   สุวรรณชัย : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101407   นายรวมศักดิ์   ไชยชนะ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101408   นางสาวรังสินี   เภรีย์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101409   นายรัชชานนท์   เศวตวีรภัทร์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101410   นายรัฐกร   เจริญธง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101411   นางสาวรัตนาภรณ์   ครุนันท์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101412   นายรุจิภาส   ธัมทะมาลา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101413   นางสาวโรสรัตน์   ลิ้มบริบูรณ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101414   นางสาววชิราพร   ตาบู้ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101415   นายวทัญญู   ภูดอนตอง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101416   นางสาววนิดา   กระเศียร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101417   นางสาววรณัน   ณ สกูล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101418   นางสาววรรณธนันท์   สุขสม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101420   นางสาววรารินทร์   เนื้อนิ่ม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101421   นางสาววัชรินทร์   วรรณตลา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101422   นางสาววันวิสา   สาขำ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101423   นางสาววิภาวี   ดาวประจำ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101424   นายวิวัฒน์   พิศเพ็ง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101425   นายศตพร   ติยะวรบุญ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101426   นางสาวศิริลักษณ์   กันตี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101427   นางสาวศิริลักษณ์   ผลาผล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101428   นางสาวศิริวรรณ   เป็งวันทา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101429   นางสาวศิวนาถ   ภารัตสกุล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101430   นายศุภณัฐ   บุญรอด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101431   นายศุภะกร   เอี่ยมสุริยะมงคล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101433   นายส่งเสริม   สกุลรัศมีไพศาล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101434   นางสาวสรัลนุช   รัตนพร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101435   นางสาวสโรชา   ปัญโญเหียง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101436   นายสัณหภาส   สมนาม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101438   นางสาวสายธาร   ศรีคำปัน : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101439   นายสิรวิชญ์   โชติช่วง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101440   นายสิรวิชญ์   หิญชีระนันทน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101441   นางสาวสิรินาถ   วันดี : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101442   นายสิริวุทธิ์   ไชยสม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101443   นางสาวสุกานดา   พวงจำปา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101444   นายสุขวิทย์   รวยลาภ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101445   นางสาวสุชานาฏ   กิจพฤกษ์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101446   นางสาวสุณิสา   รู้รักษา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101448   นางสาวสุดารัตน์   เมืองใจ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101449   นางสาวสุทธิกานต์   โตรัตนนุกล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101450   นายสุธีรพล   บูลย์ประมุข : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101451   นางสาวสุนิษา   สุระพัฒน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101452   นางสาวสุภนิดา   หลากสุขถม : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101453   นางสาวสุภัชชา   ฝั้นเรือนแก้ว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101454   นางสาวสุภัทรา   นาวิรัตน์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101455   นายอดิศร   แปงชิด : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101458   นางสาวอภิมลพร   อิงไธสง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101459   นางสาวอมรรัตน์   กุศล : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101460   นางสาวอรวรรณ   ไม้สูง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101462   นางสาวอัศราพันธ์   คูณหาร : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101463   นางสาวอารียา   พรหมมินราช : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101464   นางสาวอุทิกา   รัตติเจษฎา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101465   นายเอกชัย   ชัยชมภู : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101466   นายณัฐนนท์   นาใจ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101467   นางสาวณัฐวรรณ   แก้วลังกา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5706101468   นางสาวปวีณา   โพธิ์ลา : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101335   นางสาวจุฑามาศ   ปันโกง : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101393   นางสาวนาฏศินันทิ์   สายยนตร์ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101462   นางสาววนิดา   ฐานที่ : การจัดการ 10ชั่วโมง
5806101474   นางสาววิภาพร   อินถาอ้าย : การจัดการ 10ชั่วโมง
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เห็นความน่าสนใจของการดeเนินธุรกิจของ Nana Fruit ที่เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คณะผู้จัดงานได้พิจารณาและเห็นควรว่า คุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล มีความรู้ความสามารถ จึงได้เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้หัวข้อ Inspire to Success เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมุมมองธุรกิจ SMEs ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกิดแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล