สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "เส้นทางชีวิต สู่ธุรกิจ ตามมา"

วันที่เริ่มต้น 13/09/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/09/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ อาคารบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5506102438   นางสาวภูรดา   ธูปเถื่อน : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102324   นายคณิน   วทัญญูคุณากร : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102354   นายณรงค์เดช   โตวิวัฒน์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102373   นางสาวดวงเดือน   ศิริลักษ์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102374   นายธีรภัทร   ปาหา : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102377   นายธนภูมิ   เศรษฐี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5706102389   นายนฤพน   เสธา : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102391   นายนิติพัฒน์   พ่อวงค์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102425   นางสาวมนัญชยา   แสงจันทร์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102439   นายวสันต์   ปันคำ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102440   นายวัชรพล   นาคขำพันธุ์ : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102441   นายวิชาชัย   รักทางธรรม : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102442   นางสาววิมลรัตน์   สิงห์คาล : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102475   นายอภิวัฒน์   ใจดี : การตลาด 10ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 10ชั่วโมง
5806104404   นางสาวนัสนันท์   กุลวงษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "เส้นทางชีวิต สู่ธุรกิจ ตามมา"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนด้านการทำกลยุทธ์ทางการตลาดและสื่อสารกับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน โดยเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ ขึ้น ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล