โครงการกำกับดูแลอาหารในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 01/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นพกิจ แผ่พร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 56  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   140 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   20000 บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   20000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการมาทุกปีและติดต่อกันเป็นเวลานานแล้ว กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างความมีระเบียบวินัย เข้าในอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยและทั้ง 2 วิทยาเขตมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาทั้งรุ่น ซึ่งในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการของนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดเลี้ยงอาหารตั้งแต่ขันโตก อาหารมื้อประจำวันทั้ง 3 มือ ขนมและนมตลอดทั้ง 7 วัน ซึ่งกิจกรรมดูแลอาหารได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีทางอาหารมาตลอดทุกปี ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องอาหาร การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้กระทำแต่เพียงนักศึกษาในชั้นปี 2 เท่านั้น แต่ได้รับความช่วยเหลือ กลั่นกรอง ให้คำปรึกษา และร่วมแรงกายและใจจากรุ่นพี่ปี 3 และ 4 อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมาประยุกต์โดยสอดส่องความบกพร่องของอาหาร เพื่อป้องกันมิให้อาหารที่ด้อยคุณภาพส่งถีงผู้บริโภค กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก ตลอดจนช่วยป้องกันอาหารที่อาจเป็นพิษส่งถึงนักศึกษาใหม่ อันจะทำให้น้องใหม่ท่้้องเสียเกิดภาพลักษณ๋์ที่ไม่ดีต่อมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล