โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ลาว แม่โขงแม่ปิง

วันที่เริ่มต้น 28/08/2560 เวลา 1:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาชนลาว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางศิลปะ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
นักศึกษาผู้มีหน้าที่สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ใช้แนวคิดจากศิลปวัฒนธรรมพื้นฐานที่เป็นมรดกอันดีงามของชาติ มาประยุกต์กับศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับในสังคมปัจจุบัน เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลายเป็น“ต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม” โดยการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จึงนับเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสังคมโลกใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญทางวัฒนธรรมของคนในชาติ ศิลปะจึงใช้เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่การพัฒนาที่เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในหลายด้าน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ลาว แม่โขงแม่ปิง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว อีกทั้งยังเป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในด้านศิลปะการแสดง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ศึกษาสถานที่สำคัญของหลวงพระบาง ศึกษาการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 11 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   11 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล