โครงการกีฬาสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน

วันที่เริ่มต้น 06/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน และ โรงเรียนชุมชนบ้านโปง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทนทุกชั้นปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ ควรรู้จักความสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดทางด้านวิชาการโดยกำหนดให้ทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดเกี่ยวกับทักษะด้านพลังงานทดแทนอีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ของกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ ฟุตบอล กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในการนี้สโมสรวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล