โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมองค์กรอันดีงาม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 16/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีโครงการเพื่อเสริมสร้างทางด้านสุขภาพของนักศึกษา ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับการลดการทิ้งขยะในชุมชนบ้านโป่ง ตำตลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของนักศึกษา รูปแบบการดำเนินนำนักศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการช่วยกันทำความสะอาด บริเวณวัด ด้วยกิจกรรมนี้ได้สอดคล้องทางคุณธรรม จริยธรรม และสังคมให้น่าอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาที่ได้ตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล