โครงการพิธีไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 25/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123351   นางสาวบุณยาวีร์   แสงสว่าง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123382   นางสาววริษฐา   มะลินิน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123393   นางสาววิลาวัณย์   ฤกษ์งาม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123394   นางสาววิลาวัลย์   สุทธิ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123398   นางสาวศิริขวัญ   มะเมีย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123408   นางสาวสุชานันท์   สายเนตร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123416   นางสาวอรณี   ศรีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123333   นางสาวณัฐนิชา   สุขสมนิล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123336   นายณัฐวุฒิ   ทองแก้ว : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123356   นางสาวปิยนุช   สมโภช : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านเกษตรกรรม สิ่งที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น หัวใจสำคัญมาจาก ครู-อาจารย์ ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจถึงสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้ด้วยการปฏิบัติของครูอาจารย์นั้นเอง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษาด้าน ร่างการ สติปัญญษ อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป้นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งในโครงการนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทย สืบทอดมาทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะสถายันการศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาเอก นั้นคือประเพณีไหว้ครู
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของครู - อาจารย์ และมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาทุกระดับชั้นของวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้แสงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู - อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสามวิชาให้แก่นักศึกษา และร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 321 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล