โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อนพ้อง พี่น้องชาวพลังงาน ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 08/10/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5615123372   นายพิบูลย์   สีคำ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123351   นางสาวบุณยาวีร์   แสงสว่าง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123382   นางสาววริษฐา   มะลินิน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123393   นางสาววิลาวัณย์   ฤกษ์งาม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123394   นางสาววิลาวัลย์   สุทธิ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5715123398   นางสาวศิริขวัญ   มะเมีย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123408   นางสาวสุชานันท์   สายเนตร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123416   นางสาวอรณี   ศรีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123308   นางสาวเกตุวดี   วงศ์ปน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123333   นางสาวณัฐนิชา   สุขสมนิล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123336   นายณัฐวุฒิ   ทองแก้ว : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123356   นางสาวปิยนุช   สมโภช : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกชั้นปี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ ความรู้จักความสามัคคีของหมูคณะและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดทางด้านวิชาการโดยกำหนดให้ทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ของกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป โดยมีกิจกรรม อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ ในการนี้สโมสรวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์และทักษะด้านพลังงานทดแทน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 321 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล