โครงการค่ายอาสาและบริการวิชาการประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 13/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123327   นางสาวชาทินี   บูรณ์เจริญ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123351   นางสาวบุณยาวีร์   แสงสว่าง : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123382   นางสาววริษฐา   มะลินิน : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123393   นางสาววิลาวัณย์   ฤกษ์งาม : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123394   นางสาววิลาวัลย์   สุทธิ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123408   นางสาวสุชานันท์   สายเนตร : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123416   นางสาวอรณี   ศรีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123419   นางสาวอัยลดา   วาปีทำ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123306   นายกษิดิ์   รุ่งโรจน์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123308   นางสาวเกตุวดี   วงศ์ปน : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123310   นายคณภรณ์   ก้อนแก้ว : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123333   นางสาวณัฐนิชา   สุขสมนิล : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123336   นายณัฐวุฒิ   ทองแก้ว : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123382   นายวงศธร   ยุติวงษ์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123393   นายวุฒินันท์   น้อยสาย : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123400   นายสมรักษ์   สมลา : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123411   นายเสฎฐวุฒิ   วรรณรส : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5815123415   นายอนุชิต   เนื้อจันทา : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5915123314   นายจักราวุธ   นิลทา : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5915123343   นายนันทวิช   แสงจู : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5915123360   นายพัทธกรณ์   อวรัญ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5915123361   นายพัสกร   นรานุชิต : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
5915123370   นายภูวกฤต   ศรีอุทธวงค์ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข มีเป้าประสงค์ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีกลยุทธุ์ส่งเสริมสนันสนุนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้
ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการค่ายจิตอาสา ร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้ได้จัดทำโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จากการออกสำรวจพื้นที่เบื้องต้นพบว่า ทางโรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 7 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีนักศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่มีมากพอสมควร จึงเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง พบว่าเด็กนักเรียนมีการบริโภคน้ำดื่มไม่สะอาดและไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งใช้น้ำอุปโภคจากน้ำดื่มภูเขา พบว่าทางโรงเรียนไม่มีบ่อพักน้ำและเครื่องกรองน้ำที่ถูกสุขอนามัยที่ดี และทางโรงเรียนบ้านป่าเหมือดตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชุมชนจึงไม่ได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ และทางสโมสรนักศึกษาพลังงานทดแทน เห็นว่าปัจจุบันสถานกาณ์ทางด้านพลังงานในปัจจุบันมีเกณฑ์และปัจจัยที่ลดลง จึงบริการวิชาการทางด้านพลังงานทดแทนให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 258 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล