กิจกรรมประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งแม่โจ้-แพร่

วันที่เริ่มต้น 27/08/2560 เวลา 18:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708110314   นายธนาวุฒิ   สีเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5708111317   นายณัฐพล   มีข้าว : บัญชี 3ชั่วโมง
5808104301   กฤษณพงศ์   โพธิ์งาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808107314   คเชนทร์   สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107323   เฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107351   ปราณศักดา   พิริยะเมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107354   พงธวัช   จันทร์มา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808109301   กรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109310   ธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109318   ฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109319   วัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109320   วันวิสุทธิ์   ยารังษี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109321   วิทยา   พิมพ์สาลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109323   วีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109327   สมัชญา   เชื้อจิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109330   สุวิมล   อ่อนพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109331   หยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109333   อรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808110305   จีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110306   ชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110320   พรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110324   อดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808111326   นิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5808115305   ต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115306   นัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5908105310   ภักคพงษ์   กุลสุทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908105317   อมรศักดิ์   แช่มประสพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908111310   ณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111326   วัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111327   วัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908114325   ทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล