กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม และประกวดเดือนดาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 26/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708110314   นายธนาวุฒิ   สีเมือง : การตลาด 6ชั่วโมง
5708111317   นายณัฐพล   มีข้าว : บัญชี 6ชั่วโมง
5808104301   นายกฤษณพงศ์   โพธิ์งาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5808107314   นายคเชนทร์   สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107323   นายเฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107351   นายปราณศักดา   พิริยะเมธี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808107354   นายพงธวัช   จันทร์มา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5808109301   นางสาวกรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109310   นายธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109318   นายฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109320   นายวันวิสุทธิ์   ยารังษี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109321   นายวิทยา   พิมพ์สาลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109323   นางสาววีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109327   นางสาวสมัชญา   เชื้อจิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109330   นางสาวสุวิมล   อ่อนพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109331   นางสาวหยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808109333   นางสาวอรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 6ชั่วโมง
5808110305   นางสาวจีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110306   นางสาวชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110320   นางสาวพรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808110324   นายอดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5808111326   นายนิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5808115305   นายต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5808115306   นายนัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 6ชั่วโมง
5908105310   นายภักคพงษ์   กุลสุทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908105317   นายอมรศักดิ์   แช่มประสพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5908111310   นางสาวณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111326   นายวัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908111327   นายวัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 6ชั่วโมง
5908114325   นายทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 6ชั่วโมง
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล