โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 18/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5715123318   นายจาตุรงค์   หมอกเมฆ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123327   นางสาวชาทินี   บูรณ์เจริญ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123351   นางสาวบุณยาวีร์   แสงสว่าง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123364   นางสาวพิชชาพร   คำมี : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123369   นางสาวภัทราภรณ์   อาจจุลฬา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123382   นางสาววริษฐา   มะลินิน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123393   นางสาววิลาวัณย์   ฤกษ์งาม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123394   นางสาววิลาวัลย์   สุทธิ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123395   นางสาวศศิธร   ทองหาญ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123398   นางสาวศิริขวัญ   มะเมีย : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123416   นางสาวอรณี   ศรีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123418   นางสาวอัจฉรา   มาสืบ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123420   นางสาวอาทิตญา   สาวิลุน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123308   นางสาวเกตุวดี   วงศ์ปน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123322   นายชัชชล   เจริญเมือง : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123327   นายชุษณะ   สาคร : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123330   นางสาวณัฐฌา   ปลูกปัญญาดี : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123333   นางสาวณัฐนิชา   สุขสมนิล : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123336   นายณัฐวุฒิ   ทองแก้ว : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123341   นายเทพไท   เสมอเหมือน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123356   นางสาวปิยนุช   สมโภช : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123376   นางสาวรุ่งทิวา   ยอดตาเรือน : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123390   นางสาววิณิต   ดนัยดุริยะ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123395   นางสาวศศิธร   เพียงสุวรรณ์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123412   นางสาวอนันตญา   สมพมิตร์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
5815123419   นายอำนาจ   ผาลใจ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก เป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้จัดพระราชทานปริญญาบัตร ตรงกับวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดโครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อให้นักศึกษาในสโมสรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับพี่บัณพิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้พบปะกับนักศึกษารุ่นน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่บัณฑิตกับนักศึกาารุ่นน้องตลอดจนถึงคณาจารย์และเพื่อเป็นกำลังใจเป็นความทรงจำและความประทับใจแก่พี่บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่นักศึกษารุ้นน้องที่จะมอบให้พี่บัณฑิตที่นักศึกษารุ้นน้องจมอบให้และในโครงการนี้รูปแบบคืดการที่นักศึกษารุ่นน้องในสังกัดสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้พบปะพูดคุยรวมถึงคอยดูแลคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่บัณฑิต ในช่วงงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ เพื่อให้โครงการบรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล