โครงการงานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 22/08/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/08/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5805101315   นายชวกร   สมุทรารินทร์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101331   นายธนโชติ   มะกา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101343   นางสาวบุญญานี   ยุวะวาท : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101360   นายมงคล   ปิชัยนะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101367   นางสาวรุ่งรัศมี   ปัญญาเมือง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101388   นางสาวสโรชา   วงศ์วิเศษ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101395   นายสุบรรณ   ขียา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104342   นายธนวรรธน์   ตันหลวงกาศ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104394   นางสาวศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104409   นางสาวสุภัสสรา   กอบแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805104420   นายอัสนีย์   สร้อยคำ : การบริหารท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5805201324   นายธีรวุฒิ   ธงวิชัย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5805201342   นางสาวภิญญาพัชญ์   สรณวัชรเอกากุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101318   นางสาวจุฬารัตน์   อุ่นคำ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101320   นางสาวชนากานต์   แก้วกำเนิด : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101352   นางสาวปาริฉัตร   กาวิล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101381   นางสาววันวิสาข์   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905101404   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201302   นางสาวกัญญ์วรา   ฟองกันทา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201305   นางสาวมารีรัตน์ฌิ   ลุงมู : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201312   นายกอบกุล   สุขวัฒนากอบกุล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201325   นายปณชัย   หลำน้อย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201327   นายปริญญา   นุ่มโต : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201333   นางสาวพิชชาพร   ปงกา : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
5905201345   นางสาวสุดารัตน์   สีสม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต่อศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และรับโอวาทจากครู อาจารย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะแสดงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล