โครงการเสวนาเชิงสาธิต “นันทเภรี วิถีกลองล้านนา”

วันที่เริ่มต้น 25/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
แคทลียา ประลาสนธิ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
อำพร เวียตตัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กลอง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักในการบรรเลงดนตรี ซึ่งกลองในล้านนามีทั้งกลองที่ขึงด้วยหนังวัวและหนังกระบือ หน้าเดียวและสองหน้า ให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะรูปลักษณ์ของกลอง ชื่อกลองได้มาจากเสียงที่ตี กลองล้านนาที่พบเห็นใช้ในการแสดงบ่อยๆ ได้แก่กลองสะบัดชัย กลองบูชา กลองปุเจ่ กลองเต่งถิ้ง กลองโป่งโป้ง กลองเอว เป็นต้น ซึ่งกลองเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและบทบาททางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศาสนา จิตวิญญาณ ที่ควรศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดเป็นอย่างยิ่ง แต่น่าเสียดายที่เยาวชนยุคปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักและไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญดังกล่าว
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จึงได้เห็นความสำคัญที่จะได้มีการจัดเสวนาเชิงสาธิตเรื่อง “นันทเภรี วิถีกลองล้านนา” ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ทางด้านวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ การสืบทอด ของกลองล้านนาและชมการแสดงสาธิตการตีกลองประเภทต่างๆ จากพ่อครูที่มีความเชี่ยวชาญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล