โครงการเสวนาเชิงสาธิต “นันทเภรี วิถีกลองล้านนา”

วันที่เริ่มต้น 25/08/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
กลอง เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะหลักในการบรรเลงดนตรี ซึ่งกลองในล้านนามีทั้งกลองที่ขึงด้วยหนังวัวและหนังกระบือ หน้าเดียวและสองหน้า ให้เสียงที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะรูปลักษณ์ของกลอง ชื่อกลองได้มาจากเสียงที่ตี กลองล้านนาที่พบเห็นใช้ในการแสดงบ่อยๆ ได้แก่กลองสะบัดชัย กลองบูชา กลองปุเจ่ กลองเต่งถิ้ง กลองโป่งโป้ง กลองเอว เป็นต้น ซึ่งกลองเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและบทบาททางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศาสนา จิตวิญญาณ ที่ควรศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดเป็นอย่างยิ่ง แต่น่าเสียดายที่เยาวชนยุคปัจจุบันไม่ค่อยรู้จักและไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญดังกล่าว
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ จึงได้เห็นความสำคัญที่จะได้มีการจัดเสวนาเชิงสาธิตเรื่อง “นันทเภรี วิถีกลองล้านนา” ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ทางด้านวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ การสืบทอด ของกลองล้านนาและชมการแสดงสาธิตการตีกลองประเภทต่างๆ จากพ่อครูที่มีความเชี่ยวชาญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล