กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่เริ่มต้น 23/08/2560 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708105301   นางสาวกนกวรรณ   ทนทาน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105304   นางสาวขวัญใจลักษณ์   มะลิวัลย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105306   ณัฐณิชา   กติกาโชคสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105309   พรดารา   ศรีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105312   นางสาวศุภิสรา   นารีนุช : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105313   สุกัญญา   ลางคุลานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105314   นางสาวสุทัตตรา   ผาสุก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708110314   นายธนาวุฒิ   สีเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5708111314   นางสาวชฎาวรรณ   สถิตย์พนาไพร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111315   นางสาวชฎาพร   ประพาสไพร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111317   นายณัฐพล   มีข้าว : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111327   นางสาวปภาวรินทร์   แนบเนียร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111339   นางสาวเมธินี   พรมบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111353   นางสาวศิริภรณ์   พฤกษาพราว : บัญชี 3ชั่วโมง
5708112304   นางสาวเกวลิน   เจียมอนันท์กุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5708112333   หฤษฎ์   เหมะนิล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5708115310   นางสาวนัฐฐา   ชอบสวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5708115315   นางสาวพัชราภรณ์   เทียมอิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5708115318   นายภาคภูมิ   พันธุรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808104301   กฤษณพงศ์   โพธิ์งาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808104316   นันทิกานต์   ทองสุขงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808105301   กฤษณา   บัวประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105306   พนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105311   ศราวุธ   อินทร์บุญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808106321   ธนกฤต   วิชญธน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106342   ภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808107314   คเชนทร์   สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107323   เฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107344   นภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107348   นิติญา   ใจต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107351   ปราณศักดา   พิริยะเมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107352   ปวรินทร์   อินแตง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107354   พงธวัช   จันทร์มา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107356   พรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107398   สุพัตรา   สว่างเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808109301   กรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109310   ธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109318   ฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109319   วัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109320   วันวิสุทธิ์   ยารังษี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109321   วิทยา   พิมพ์สาลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109323   วีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109327   สมัชญา   เชื้อจิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109330   สุวิมล   อ่อนพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109331   หยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109333   อรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808110305   จีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110306   ชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110311   ณิชมน   ทรายอินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110320   พรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110321   ศรุตา   จินดาน้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110323   สุนิตา   นิ่มนวล : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110324   อดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110326   อภิวัฒน์   สมดา : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110329   แอนนา   ชินภักดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5808111318   ณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111326   นิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111338   พัชราพร   เป๊กทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111357   วรรณิภา   แก้วเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5808112302   กิตติพงษ์   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112306   ธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112309   พงศธร   ฉิมสอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112310   พลเทพ   ปินใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112311   พิไลวรรณ   วงค์ขัด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112316   สิริกาญจน์   ไกรหา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112319   อรณิชา   คำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808114305   กัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114308   เก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114309   เกริกเกียรติ   จิตธรรม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114318   ชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114325   ณัฐชา   ปั้นชูศรี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114330   ทินภัทร   จารุธานิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114335   ธวัชชัย   ม้าแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114354   พัชรพร   ขาวสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114366   เรืองศิลป์   กิจพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114368   วรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114376   ศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114383   สุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114387   โสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114390   อนาวิล   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114392   อภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808115302   จันทกานต์   พงษ์กูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115305   ต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115306   นัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115307   ปรินดา   ยิ้มรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115308   ปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115309   วันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5908105310   ภักคพงษ์   กุลสุทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908105317   อมรศักดิ์   แช่มประสพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908111310   ณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111326   วัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111327   วัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908114307   คมกฤษณ์   พันธุ์โชติ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5908114325   ทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล