กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่เริ่มต้น 23/08/2560 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาในร่ม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5708105301   นางสาวกนกวรรณ   ทนทาน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105304   นางสาวขวัญใจลักษณ์   มะลิวัลย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105306   นางสาวณัฐณิชา   กติกาโชคสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105309   นางสาวพรดารา   ศรีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105312   นางสาวศุภิสรา   นารีนุช : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105313   นางสาวสุกัญญา   ลางคุลานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105314   นางสาวสุทัตตรา   ผาสุก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708110314   นายธนาวุฒิ   สีเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5708111314   นางสาวชฎาวรรณ   สถิตย์พนาไพร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111315   นางสาวชฎาพร   ประพาสไพร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111317   นายณัฐพล   มีข้าว : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111327   นางสาวปภาวรินทร์   แนบเนียร : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111339   นางสาวเมธินี   พรมบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
5708111353   นางสาวศิริภรณ์   พฤกษาพราว : บัญชี 3ชั่วโมง
5708112304   นางสาวเกวลิน   เจียมอนันท์กุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5708112333   นายหฤษฎ์   เหมะนิล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5708115310   นางสาวนัฐฐา   ชอบสวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5708115315   นางสาวพัชราภรณ์   เทียมอิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5708115318   นายภาคภูมิ   พันธุรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808104301   นายกฤษณพงศ์   โพธิ์งาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808104316   นางสาวนันทิกานต์   ทองสุขงาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5808105301   นางสาวกฤษณา   บัวประกอบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105306   นางสาวพนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105311   นายศราวุธ   อินทร์บุญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808106321   นายธนกฤต   วิชญธน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808106342   นายภาณุ   ศิริขันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5808107314   นายคเชนทร์   สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107323   นายเฉลิมพล   อินต๊ะนอน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107344   นางสาวนภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107348   นางสาวนิติญา   ใจต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107351   นายปราณศักดา   พิริยะเมธี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107352   นางสาวปวรินทร์   อินแตง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107354   นายพงธวัช   จันทร์มา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107356   นายพรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107398   นางสาวสุพัตรา   สว่างเนตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808109301   นางสาวกรรณทิมา   มากถี่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109310   นายธนาธิป   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109318   นายฤทธิเดช   ไชยกันทะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109319   นายวัชรินทร์   อ้มทองหลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109320   นายวันวิสุทธิ์   ยารังษี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109321   นายวิทยา   พิมพ์สาลี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109323   นางสาววีนัสรา   มั่นคง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109327   นางสาวสมัชญา   เชื้อจิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109330   นางสาวสุวิมล   อ่อนพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109331   นางสาวหยาดน้ำค้าง   กอแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808109333   นางสาวอรปรียา   โชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
5808110305   นางสาวจีรันดา   จันอ่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110306   นางสาวชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110311   นางสาวณิชมน   ทรายอินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110320   นางสาวพรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110321   นางสาวศรุตา   จินดาน้อย : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110323   นางสาวสุนิตา   นิ่มนวล : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110324   นายอดิพงศ์   บุญศัพท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110326   นายอภิวัฒน์   สมดา : การตลาด 3ชั่วโมง
5808110329   นางสาวแอนนา   ชินภักดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5808111318   นางสาวณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111326   นายนิติพงศ์   กันทะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111338   นางสาวพัชราพร   เป๊กทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
5808111357   นางสาววรรณิภา   แก้วเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
5808112302   นายกิตติพงษ์   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112306   นางสาวธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112309   นายพงศธร   ฉิมสอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112310   นายพลเทพ   ปินใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112311   นางสาวพิไลวรรณ   วงค์ขัด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112316   นางสาวสิริกาญจน์   ไกรหา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808112319   นางสาวอรณิชา   คำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808114305   นางสาวกัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114308   นายเก่งคณิต   อู่ตะเภา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114309   นายเกริกเกียรติ   จิตธรรม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114318   นางสาวชนากานต์   เปียงพรม : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114325   นางสาวณัฐชา   ปั้นชูศรี : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114330   นายทินภัทร   จารุธานิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114335   นายธวัชชัย   ม้าแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114354   นางสาวพัชรพร   ขาวสุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114366   นายเรืองศิลป์   กิจพิทักษ์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114368   นางสาววรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114376   นางสาวศิรินภา   หอมตา : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114383   นางสาวสุพิชญา   บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114387   นางสาวโสรญา   อินทร์เขียว : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114390   นายอนาวิล   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808114392   นายอภิชัย   ผุกแสน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5808115302   นางสาวจันทกานต์   พงษ์กูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115305   นายต้นฉัตร   เสนาวัตร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115306   นายนัทธพงศ์   ตะไมล์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115307   นางสาวปรินดา   ยิ้มรอด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115308   นายปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5808115309   นายวันชัย   หลำหล้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
5908105310   นายภักคพงษ์   กุลสุทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908105317   นายอมรศักดิ์   แช่มประสพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5908111310   นางสาวณัฐริกา   วณิชชาสกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111326   นายวัชรพงษ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908111327   นายวัชรพันธุ์   ม้าวิ่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
5908114307   นายคมกฤษณ์   พันธุ์โชติ : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
5908114325   นายทศนาถ   ใจเขื่อน : เกษตรป่าไม้ 3ชั่วโมง
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล