ปลูกข้าวส่งฟ้า

วันที่เริ่มต้น 14/08/2560 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 14/08/2560 เวลา 16:00
สถานที่จัด ออน ไอ ที วัลเล่ย์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตร อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เคียงคู่กับสังคมไทย คณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจาก กิจกรรมปลูกข้าว เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของข้าวว่าตั้งแต่กระบวนการปลูกจนส่งต่อถึงผู้บริโภคนั้น จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมาก กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้ซึมซับวิถีด้านเกษตร เรียนรู้จากการปฎิบัติตลอดถึงขนบประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว ดังนั้นคณะฯ จึงได้กิจกรรมปลูกข้าวส่งฟ้าขึ้น อีกทั้งเพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล