โครงการ 2 ทศวรรษพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 05/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/03/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กว่า 20 ปีของการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาโดยการเริ่มต้นจากสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.2538 สังกัดภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนนับพันคน นอกจากนี้ในเชิงวิชาการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบันและตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตและสภาวการณ์ของโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งและคืนประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเห็นควรให้จัดโครงการ 2 ทศวรรษพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างทางเลือกและโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่มึความสนใจในสาขาวิชากด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ นอกจากนี้ยังเห็นควรให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาในปัจจุบันและเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้กับศิษย์เก่าของคณะ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายศิษย์เก่าอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้จะนำมาซึ่งคำแนะนำหรือความเห็นที่สะท้อนให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การให้บริการศิษย์เก่าและการบริหารงานคณะพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล