โครงการกีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560 (SportDay - FreshyNight2017)
SportDay - FreshyNight2017
วันที่เริ่มต้น 10/08/2560 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2560 เวลา 22:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กีฬาเป็นกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงทำโครงการเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ (Sport Day & Freshy Night) ระหว่างนักศึกษาขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทำมาในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาควิชาทุกระดับได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และจัดงานสังสรรค์เพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษา ได้พบปะทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล