โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)

วันที่เริ่มต้น 07/07/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 12/08/2560 เวลา 20:30
สถานที่จัด ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 7

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นการฝึกอบรมในวันศุกร์ช่วงบ่าย และวันเสาร์ทั้งวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม - วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต และบริการสินค้าเกษตร ศิษย์เก่า และเกษตรกรรุ่นใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 72  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1800000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล