กิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาจัดรายการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 01/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2560 เวลา 20:00
สถานที่จัด สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 MHz. สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรม และฝึกทักษะนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งเป็นสื่อที่จะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยการบันทึกกิจกรรมที่มีนักศึกษาเป็นอาสาสมัครจัดรายการวิทยุ ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดรายการวิทยุด้วยความเสียสละทุ่มเท และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 288  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล