โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม

วันที่เริ่มต้น 09/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 15
กองกลาง 1
กองพัฒนานักศึกษา 12
กองสวัสดิการ 1
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 2
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 2
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา
นิตยา ดวงบาล
อนงค์ ไชยแก้ว
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
เกรียงศักดิ์ วันกูล
สุกิจ ติดชัย
สุรชัย ศรีนรจันทร์
สิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
สมชาย วงศ์ศิริ
วินัย อุปนันท์
ศักดิ์สิทธิ์ มูลแก้ว
นิตย์ มงคลสวัสดิ์
ราเชนทร์ สุขทั่วญาติ
สมจิตร์ พรหมมา
วีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ
มนตรี อนันต์
ณภัทร ธิการ
จำเนียร บุญมาก
สุมิตร ชัยเขตร์
มาลัย เบญจวรรณ์
พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
เชาวรัตน์ แสงคำ
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ประดิษฐ์ เวียงคำ
วรเดช ดัสดีสอง
รวม 25

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้งานการกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตลอดจนสมานสามัคคีในหมู่นิสิตนักศึกษาทั่วไป และตระหนักมองเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" รอบมหกรรม ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 170 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   170 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล