กิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ"

วันที่เริ่มต้น 02/08/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 02/08/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด เชียงใหม่ฮอล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ภายในงานเป็นการรวมพลังจิตอาสาจากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปจำนวน 2000 คน เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกจันทร์(ดอกดารารัตน์) และพิธีมอบดอกดารารัตน์ จากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดให้กับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120,000 ดอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล