โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 15/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเหมือนทุกปี และเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยให้เข้าใจและต้องปฏิบัติตามอย่งเคร่งครัด ดังนั้น งานการกีฬา จึงได้เสนอจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายให้แก่นักกีฬา รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาให้ถูกหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักกีฬาโควตา ประจำปี 60 และนักกีฬาเก่าที่เข้าใหม่ เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทีสมัครใจเข้ามาเล่นกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการ ทางเจ้าหน้าที่จะแจกแบบฟอร์มประวัตินักกีฬาให้นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการกรอกและแนบเอกสาร รูปถ่าย เพื่อใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวนักกีฬา ในการแต่งตัวชุดกีฬาออกหอพัก และนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล