โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 29/06/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 29/06/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804104336   นางสาวศิรประภา   ชารีรัตน์ : สถิติ 4ชั่วโมง
5804104337   นางสาวศิรัญญา   ไชยอุ่น : สถิติ 4ชั่วโมง
5804104342   นางสาวสุภารัตน์   สิงห์คำคูณ : สถิติ 4ชั่วโมง
5804104345   นายอภิชัย   ฟูแก้ว : สถิติ 4ชั่วโมง
5804105315   นางสาวนฤชยา   ติ๊บตา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105320   นางสาวน้ำฝน   ดีจ้อย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105321   นางสาวนุชจรินทร์   แซ่พั่ว : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105324   นางสาวปานหทัย   ชัยศรี : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105332   นายภูมิภิเษก   ฉัตรคำแปง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105338   นางสาววันวิสาข์   จ้อยสุดใจ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101344   นายพีรพัฒน์   ติยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904103303   นางสาวกานติมา   ปัญญาอ้าย : เคมี 4ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 4ชั่วโมง
5904103314   นางสาวณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 4ชั่วโมง
5904103318   นางสาวนภัสสร   ต๊ะอ้าย : เคมี 4ชั่วโมง
5904104304   นางสาวแคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104306   นางสาวชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104324   นางสาวศิริวัน   วีระจิตต์ : สถิติ 4ชั่วโมง
5904104327   นางสาวอรัญญา   แดงซอน : สถิติ 4ชั่วโมง
5904105301   นางสาวกมลพรรณ   โยวะผุย : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105302   นางสาวกฤติยาภรณ์   ศรีเลิศ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105303   นางสาวกัญญารัตน์   พลมาตย์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105308   นางสาวเจนจิรา   ใจคำ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105310   นางสาวชลิตา   แก้วเชื้อ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105311   นางสาวโชติกา   กล้าหาญ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105312   นางสาวฐิตินันท์   ไชยอุประ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105314   นางสาวฐิติรัตน์   วงษ์จันทร์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105318   นางสาวนภารัตน์   ผ่องศรีใส : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105324   นางสาวพรพรรณ   เลาหลื่อ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105327   นางสาวมุกดา   นุ้ยสุข : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105330   นายวัชรงกรณ์   เจริญวุฒิ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105332   นายวิรุฬห์   โพธิชัยเลิศ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105333   นางสาวศิริญญา   อำพันธ์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105334   นางสาวศิริวิมล   หาญณรงค์ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105343   นายอัษฎา   คำมา : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904106305   นางสาวจิราพร   สวัสดิ์วงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106309   นางสาวธมนวรรณ   เรืองเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106311   นายนพดล   พิมสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106327   นางสาววริศรา   ทิพย์ยอม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106333   นายสรวิศ   ริมแพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904106342   นางสาวอังคณา   ศรีสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ชั่วโมง
5904107301   นางสาวกฤติยา   ชัยรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107303   นายจิรายุ   สายวงค์ปัญญา : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107304   นายฐาณชาติ   บุญกิตติ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107309   นางสาวปาริชาติ   เขียวชอุ่ม : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107310   นางสาวปิยณัฏฐ์   ขันแข่งบุญ : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5904107314   นางสาววรินญา   ปาลี : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล