ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) ปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 19/04/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/04/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101008   นางสาวขวัญดาว   กาบคำ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101009   นางสาวเขมิกา   สามอ้าย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 12ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101466   นายสหรัฐ   ศรีคำขัติ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101493   นายอภิชัย   อินริกิ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906102524   นางสาวสตรีรัตน์   โลมาสม : การตลาด 12ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 12ชั่วโมง

คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมานับไม่ถ้วน และในภาคเรียนที่ 2/2559 คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนกว่า 560 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล