โครงการSinghaprai Sport 2017

วันที่เริ่มต้น 19/07/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/07/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705101350   นายนำโชค   สาระมณี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5705201314   นายชัญญา   ทับฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101388   นางสาวสโรชา   วงศ์วิเศษ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101395   นายสุบรรณ   ขียา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805104306   นางสาวกัญญารัตน์   เสาร์คำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104336   นางสาวกัญญรัศ   ปัญญาฟู : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104390   นายวีรชาติ   ทวีกิจ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104394   นางสาวศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104406   นางสาวภศิชา   วิเชียรภัทรกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104409   นางสาวสุภัสสรา   กอบแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805104423   นางสาวอารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805201339   นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   สมบุญเจริญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204333   นายภาณุวิชญ์   จันทะอ้าย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101311   นายกิตติศักดิ์   อนุรักษ์กำธร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5905101302   นางสาวกรณิการ์   แจ้คำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101318   นางสาวจุฬารัตน์   อุ่นคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101320   นางสาวชนากานต์   แก้วกำเนิด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101321   นางสาวชนินาถ   เจียมทิพย์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101329   นางสาวณัฏฐิดา   ปินใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101344   นางสาวธนิสรา   ปันกองงาม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101352   นางสาวปาริฉัตร   กาวิล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101353   นางสาวปีณฑิรา   ตาคำอิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101354   นางสาวผกาสินี   วิชัยปะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101381   นางสาววันวิสาข์   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101404   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905104304   นางสาวกฤติยา   เล็กวิไล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104327   นางสาวชื่นกมล   แสนอุ่น : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104330   นางสาวฐิตาพร   อ่อนตวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104346   นายธีระศักดิ์   ภมรสุจริตกุล : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104375   นางสาวรุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104377   นางสาววริศรา   กาละวัง : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104389   นายสุกนต์ธี   บุญอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104393   นางสาวสุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905104397   นางสาวอภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5905201308   นางสาวจิราพรรณ   ใจเดิม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201320   นายธนภัทร   วงศ์บุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201333   นางสาวพิชชาพร   ปงกา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201339   นางสาวศิรินทร   คำปิง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201341   นางสาวสกาวรัตน์   ฟองใสย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201345   นางสาวสุดารัตน์   สีสม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905201346   นางสาวสุธาทิพย์   ดีศรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905204323   นางสาวธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6005101303   นางสาวกษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101328   นายทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101339   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีชมภู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101349   นางสาวปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101370   นางสาวรัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101409   นายเอกชัย   วัฒนาวงศา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104346   นางสาวบูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104358   นายพงษ์พิพัฒน์   สิงห์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104367   นายพัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   นางสาวศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการแข่งขันกีฬา และร่วมเชียร์ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะและ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบริหารศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล