โครงการมัดมือฮ้องขวัญสานสัมพันธ์แอดมิน ปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 12/07/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 12/07/2560 เวลา 21:00
สถานที่จัด ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 20ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 20ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 20ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 20ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 20ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 20ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 20ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 20ชั่วโมง
5906101367   นายนันท์นภัส   นาวา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 20ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 20ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 20ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 20ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 20ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 20ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 20ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 20ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 20ชั่วโมง
5906105345   นางสาวธัญญาวรรณ   สิงห์คำป้อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจมานานกว่า 40 ปี และเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และคุณธรรม ซึ่งหน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกิจกรรมด้านด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่อยู่คู่สังคมและสถาบันการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง ความผูกพันธ์ใกล้ชิดระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความรักความเมตตาของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งหน่วยกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีกรรมไหว้ครู จึงได้จัดทำโครงการมัดมือฮ้องขวัญ สานสัมพันธ์แอดมิน ขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล