โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 15/05/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/05/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม อาคารคาวบอย มอลล์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น โดยตามข้อตกลงจะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ระบุให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดหาและออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็น รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากร ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ ในวันที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และค่ายานพาหนะในวันที่มีการดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าอบรมในโครงการนี้
ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการสอนและวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร การใช้จ่ายภาครัฐและหนี้สาธารณะ และนโยบายการคลังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน ความต้องการของสังคม สถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และนำไปสู่การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ของคณะฯ ที่ต้องการให้บัณฑิตเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง การได้รับความรู้จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์หรือเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์มากขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน ประกอบกับสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับหน่วยงานภายนอกคือ กรมสรรพากร ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ครั้งที่ 6” ขึ้น ในวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 127 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล