โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 23/11/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/11/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนปโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102380   นางสาวธนิตา   เจริญสุข : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102390   นางสาวนวพรรณ   สุภา : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102393   นางสาวนิสาชล   สุขชื่น : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 12ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 12ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806102490   นางสาวศิรินทิพย์   อุ่นคำ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 12ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 12ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101388   นางสาวนิรัชชา   อุดใจ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 12ชั่วโมง
5906104302   นางสาวกนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 12ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 12ชั่วโมง
คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมานับไม่ถ้วน และในภาคเรียนที่ 1/2559 คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจที่มีความพร้อมในการรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนกว่า 600 คน ดังนั้น เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ว่าที่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันที่ดีระหว่างคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อันจะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล