โครงการ Co-op Camp

วันที่เริ่มต้น 30/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยทางคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้จัดกิจกรรม Co-op Camp ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ด้วยกัน คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีด้านกีฬานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาได้พบปะเพื่อนในสาขาเดียวกัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันยังสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการ Co-op Camp ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล