จิตอาสาพัฒนาวัดป่านาบุญและถวายเทียนพรรษา สาขาการจัดการ

วันที่เริ่มต้น 02/07/2560 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 02/07/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด วัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดป่านาบุญและถวามเทียนพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560 ณ วัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. เพื่อส่งเสริมและเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   49 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล