โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 25/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
รางวัลประเภทเรียนดี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. นางสาวอรสุดา พานนนต์ รหัส 5610101424 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.62
2. นางสาวชนันทา สุยะ รหัส 5710101006 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.19
รางวัลประเภทมีคุณธรรม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. นางสาวศิริลักษณ์ ทิพมล รหัส 5610101401
รางวัลประเภทกิจกรรมเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1. นายคมกริช แสงชัยสุคนธิ์กิจ รหัส 5610101316
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล