โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้สร้างเมือง ตอนความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ณ ลุ่มน้ำแม่แจ่ม

วันที่เริ่มต้น 28/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   28 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
- จัดเตรียมกระชัง ขนาด 3 X 3 เมตร จำนวน 2 กระชัง สำหรับการเลี้ยงปลานิล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 600 ตัว (กระชังละ 300 ตัว)
- ปล่อยลูกปลานิลขนาด 4 นิ้ว จำนวน 400 ตัว ลงในบ่อ
- จัดเตรียมกระชัง ขนาด 2 X 3 เมตร จำนวน 2 กระชัง สำหรับการเลี้ยงกบ จำนวน 1,200 ตัว (กระชังละ 600 ตัว)
- จัดทำสะพานสำหรับให้อาหารปลาและอาหารกบ
- ทำความสะอาดบริเวณบ่อและในบ่อ โดยการเอาจอก แหน ที่มีปริมาณมากเกินความจำเป็นออกจากบ่อ และทำแนวกั้นจอก แหน
- มอบอาหารปลา และอาหารกบให้กับทางโรงเรียนเพื่อน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล