กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 27/07/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชนกันต์ จิตมนัส คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   175 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กำหนดการ
13.00 - 13.10 น. ชมวีดีโอแนะนำคณะ
13.10 - 13.30 น. กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์และบุคลากร
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13.30 – 14.00 น. แนะนำหลักสูตร และการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
โดย ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา
14.00 – 14.20 น. บรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”
โดย อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ
14.20 – 14.40 น. บรรยายหัวข้อ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง”
โดย อาจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
14.40 – 15.00 น. บรรยายหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง
นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา
หมายเหตุ กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล