โครงการทักษะประมงในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 03/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จอมสุดา ดวงวงษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทพพิทักษ์ บุญทา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อัจฉรา เสาวฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การพัฒนานักศึกษานอกจากทางด้านวิชาการแล้วต้องมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน โดยเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้ (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างทักษะดังกล่าว ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนและในตำรา ตลอดจนสร้างคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาที่จะได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการนำความรู้ หลักวิชาการ ทักษะต่างๆในการประมงไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมงรวมทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวของนักศึกษาเอง คณะ และมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
โครงการทักษะประมงในศตวรรษที่ 21 ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านการประมง การแข่งขันอื่นๆ ดังนี้
10.2.1 การแข่งขันทักษางการประมง
- ทักษะการบรรจุพันธุ์ลูกปลา
- ทักษะการต่อตู้ปลา (Modern Aquarium)
- ทักษะการพายเรือ-ทอดแห
- ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Test Kit)
10.2.2 การแข่งขันกีฬาสากล
- การแข่งขันฟุตซอล
- การแข่งขันวอลเลย์บอล
10.2.3 การแข่งขันกีฬาฮาเฮ
- จับปลาไหล
- ชักเย่อ
- วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน
- วอลเลย์บอลลูกโป่งน้ำ
10.2.4 การประกวด Miss & Mr. Fisheries
10.2.5 การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่ง-น้องนางบ้านนา

ผลการแข่งขัน
1.ทักษะการบรรจุพันธ์ลูกปลา
รางวัลเหรียญทอง ไม่มีผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน 1.นายก้องภพ ศริพันธุ์ รหัส 5910101004
2.นางสาวนวพร สุภอิสริยะกุล รหัส 5910101347
3.นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ รหัส 5910101332
1.นายยศกร เทพอักษร รหัส 5910101021
2.นายจิรายุ ประณิธานนท์ รหัส 5910101005
3.นายชยุตม์ แก้วงาม รหัส 5910101007
1.นายอดิศวร์ นาคะพงษ์ รหัส 5910101035
2.นายธนบดี ปิ่นทศิริ รหัส 5910101011
3.นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์ รหัส 5910101029
รางวัลเหรียญทองแดง 1.นายจิรเดช เพริศพริ้ง รหัส 5910101314
2.นางสาวปาลิตา ตาชมพู รหัส 5910101362
3.นายสหทร ดิษฐวิเศษ รหัส 5910101409
2.ทักษะการต่อตู้ปลา (Modern Aquarium)
รางวัลเหรียญทอง ไม่มีผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน 1.นายชนาธิป ชิตพูล รหัส 5810101321
2.นายมารุต งานดี รหัส 5810101019
1.นายชนาธิป รื่นพิทักษ์ รหัส 5710101326
2.นายปราชญ์ อินทร์ศรีทอง รหัส 5710101359
1.นายปดิยุทธิ์ ราชชมพู รหัส 5710101357
2.นายอภิชาติ บุญมี รหัส 5710101415
รางวัลเหรียญทองแดง 1.นายกฤษดา ชมพูทวีป รหัส 5810101001
2.นายวิวรรธพงศ์ อยู่บุญ รหัส 5910101027
1.นายนราทร นาคกล่อม รหัส 5910101014
2.นายศุภชัย มีกิจเจริญยิ่ง รหัส 5910101401
1.นายสมบูรณ์ หน่อคำ รหัส 5810101409
2.นายสมลักษณ์ คำไอมาลี รหัส 5810101410
3.ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Test Kit)
รางวัลเหรียญทอง 1.นางสาววงศ์วรี เพ็ชรรัตน์ รหัส 5910101024
2.นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ รหัส 5910101023
1.นางสาวหัสยา จันทิมา รหัส 5710101411
2.นางสาวธัญญลักษณ์ บุญทรง รหัส 5710101347
1.นายนราทร นาคกล่อม รหัส 5910101014
2.นางสาวปาริฉัตร อุปถานา รหัส 5910101017
รางวัลเหรียญเงิน 1.นางสาวนวรัตน์ สังเต็ม รหัส 5710101352
2.นางสาวพิรญาณ์ เทพแก้ว รหัส 5710101369
1.นายธวัชชัย ราชมา รหัส 5910101013
2.นางสาววนิฐาร์ ช่วยเอียด รหัส 5910101025
รางวัลเหรียญทองแดง 1.นางสาวชนิตา ทองคุ้ม รหัส 5910101006
2.นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ รหัส 5910101022
1.นายศตพล วิจิตรโสภา รหัส 5910101028
2.นางสาวธนิษฐา พิทักษ์เสาวภาพ รหัส 5910101012
1.นางสาวธมลวรรณ์ อานุภาพ รหัส 5710101344
2.นางสาวสุปรียา วรรณวิจิตร รหัส 5710101403
4.ทักษะการพายเรือ-ทอดแห
รางวัลเหรียญทอง - ไม่มีผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน 1.นายศุภชัย มีกิจเจริญยิ่ง รหัส 5910101401
2.นายพงศกร เนียมหอม รหัส 5910101365
1.นายไกรวิชญ์ คำพูล รหัส 5910101309
2.นายสุรศักดิ์ ศิริพร รหัส 5910101421
รางวัลเหรียญทองแดง 1.นายปฏิภาณ กองบุตร รหัส 5910101353
2.นายพิทักษ์พงศ์ พรมใจจอม รหัส 5910101372
5.การแข่งขันฟุตซอล
รางวัลชนะเลิศ ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสีชมพู
6.การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย
รางวัลชนะเลิศ ทีมสีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสีม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสีฟ้า
7.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ทีมสีชมพู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสีฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสีม่วง
8.การประกวดไอ้หนุ่มลูกทุ่ง - น้องนางบ้านนา 2559
รางวัลรองชนะเลิศ หญิง : นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ รหัส 5910101022
ชาย : นายนราทร นาคกล่อม รหัส 5910101014
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หญิง : นางสาวบุษยมาส ปัญญา รหัส 5910101016
ชาย : นายจิรายุ ประณิธานนท์ รหัส 5910101005
9.การประกวด Miss & Mr. Fisheries 2016
รางวัลรองชนะเลิศ หญิง : นางสาวปาลิตา ตาชมพู รหัส 5910101362
ชาย : นายสิทธินนท์ – รหัส 5910101410
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หญิง : นางสาววัชราภรณ์ ไชยวงค์ รหัส 5910101397
ชาย : นายพลธระ เพชระบูรณิน รหัส 5910101369
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล