โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (วิทยาลัยบริหารศาสตร์)

วันที่เริ่มต้น 30/07/2560 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/07/2560 เวลา 15:00
สถานที่จัด วัดวิเวกวนาราม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างจิตสำนักนึกอัยดีแก่บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีความสำคัญของประเพณีรวมถึงเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของพระพุทธศาสนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล