นักศึกษาจิตอาสา (ช่วยงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ")

วันที่เริ่มต้น 29/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันบริบททางสังคมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมส่งผลทำให้ความต้องการของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ระดับบัณฑิตศึกษามีความสำคัญต่อการเสริมสร้างสังคม และประเทศชาติโดยผ่านระบบและกลไกการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงสู่สังคมที่ต้องการองค์ความรู้ที่หลากหลาย อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา สามารถนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลกที่ปัจจุบันมีความท้าทายอันเป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดเวทีเพื่อให้บุคลากรด้านวิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการและนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้เชิงสหวิทยาการอันจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืนอีกด้วย
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสหวิทยาการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการบูรณาการศาสตร์แห่งการบริหาร และศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจัยและการพัฒนาเชิงสหวิทยาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโลก ตลอดจนเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) 14 สถาบัน และเครือข่ายสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประสาศนศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ในหัวข้อเรื่อง “สหวิทยาการ: ความท้าทายทางการวิจัยและวิชาการ” เพื่อให้เครือข่ายสหวิทยาการฯ ในภูมิภาคและนานาชาติ ที่ให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย การประชุมวิชาการครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ 1. การประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับนานาชาติ 2. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ และ 3. การประชุมวิชาการด้านรัฐศาสตร์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง Green and Clean Politics และการนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิชาการเชิงบูรณาการและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตต่อไป

(นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ช่วยงานจิตอาสา ในการจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายรับลงทะเบียน ฝ่ายต้อนรับทั้งชาวและและชาวต่างประเทศ ฝ่ายอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายการแสดง ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) ทั้งนี้ นักศึกษายังช่วยงานจิตอาสาในการจัดเก็บสถานที่และนำอุปกรณ์ส่งคืนไปยังสถานที่ต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   452 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล