นักศึกษาจิตอาสา (ช่วยงานการแข่งขันประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 6)

วันที่เริ่มต้น 12/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/04/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งขันประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 6 ในการช่วยงานจิตอาสา โดยการแบ่งหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ติดต่อประสานงาน ฝ่ายรันคิว ฝ่ายจัดเตรียมการแสดงและการประกวด ฝ่ายต้อนรับ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   139 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยรางวัลสภาวัฒนธรรม เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานและเผยแพร่การแสดงฟ้อนเล็บ ศิลปอันทรงค่าของชาวล้านนา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล