โครงการคณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 01/08/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดหนองอุโบสถ ต.ป่าไผ่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 จัดเป็นพิธีกรรม
ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดในช่วงฤดูฝน โดยพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ดังนั้นจึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ การร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ นับแต่โบราณกาล การถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพราะพระภิกษุสงฆ์จะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็นและในการนี้จะต้องมีธูป เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้ พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญา ด้วยเหตุนี้คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   115 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองอุโบสถ ต. ป่าไผ่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งถือว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล