โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 31/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การไหว้ครู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปี สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ดีระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1)คุณธรรมจริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักคือ (1)กลุ่มวิชาหลัก (2)กลุ่มทักษะวิชาชีพ (3)กลุ่มทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากอาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต และในการดำเนินโครงการได้ใช้วัสดุรีไซเคิล รนรงค์งดใช้โฟมและถุงพลาสติก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Organic/Green/Eco
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   521 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้ง ยังได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและขอพรจากครูอาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap MJU 2026 (Organic,Green,Eco) โดยการจัดทำแบบสอบถามจากกระดาษรียูส และการทำพานดอกไม้ธูปเทียน กรวยดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล