โครงการประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมืองในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 24/11/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/11/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 105 ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
กอปรกับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อตั้งมาครบ ๑๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ ทางคณะศิลปศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญของงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นทางคณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในประเพณีดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา อันเป็นภาระกิจหนึ่งของทางคณะฯ
คณะศิลปศาสตร์จึงได้เข้าร่วมโครงการประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมืองในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคมเมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 113 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล