กิจกรรมปฏิบัติการค้นหา...เส้นทางอาหารอินทรีย์...ตอนที่ 3 เรื่องราวของถั่วเหลือง จากแม่โจ้ สู่ ดอนเจียง
Organic Food Journey (Episode 3): The Soy Story
วันที่เริ่มต้น 18/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านดอนเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
Organic Food Journey (Episode 3): The Soy Story*
วันที่ 18 มิถุนายน 2560
“...ปฏิบัติการค้นหา...เส้นทางอาหารอินทรีย์...ตอนที่ 3 เรื่องราวของถั่วเหลือง จากแม่โจ้ สู่ ดอนเจียง”
แนวคิด: Concept นำเสนอการสร้างความมั่งคงทางอาหาร (สร้างทางอาหาร) มั่นคั่ง (สร้างอาชีพ) ยั่งยืนทุกมิติทรัพยากร การปลูกพืชตามฤดูกาล การใช้มรดกทางภูมิปัญญาอาหารเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และประโยชน์ ทางโภชนาการอาหารของถั่วเหลือง

วิธีการ:
1. บูรณาการความร่วมมือและสร้างสรรค์ กับภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น GreenConnex, ISAC, หน่วยพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมการบริการสำหรับแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (Research Unit of Service Innovation for High Value Destination) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การบริโภคอาหารอินทรีย์ การทำเกษตรกรมยั่งยืน และผู้บริโภคศึกษา ร่วมกัน ระหว่าง นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายเกษตรกรเกตรอินทรีย์ โดยผ่านการสร้างนวัตกรรมทางสังคม บนฐานการเรียนรู้
3. ประยุกต์ใช้แบบจำลองการเรียนรู้และศึกษาในพื้นที่ area based และ actvity based ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย:
1. ผู้บริโภคมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการบริโภคอาหารอินทรีย์ ตามหลักโภชนาการ
2. ผู้บริโภค และเกษตรกร ได้เรียนรู้ร่วมกัน และมีความเข้าใจถึงความสำคัญเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ผลผลิต:
1. กลุ่ม ชมรม นักศึกษาที่เข้าใจ ต่อการบริโภคอาหารอินทรีย์ และสิทธิผู้บริโภคที่พึงปราถนา
2. แนวทางการขับเคลื่อนด้านผู้บริโภค ต่อ………..
3. รูปแบบการพัฒนายกระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงด้วยกระบวนการออกแบบนวัตกรรมบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล