โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานท้องถิ่นแก่นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

วันที่เริ่มต้น 17/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด หน่วยงานราชการภาคใต้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคนในสังคมไทย รวมถึงการศึกษาในแวดวงรัฐศาสตร์ที่มีการกำหนดให้รายวิชาด้านการปกครองท้องถิ่นเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรให้นักศึกษาจำเป็นต้องเรียน โดยการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนวิชาทั้งในทางทฤษฏี และในเชิงประจักษ์ เช่น การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การบริหารองค์การ การกำหนดนโยบาย เป็นต้น จึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเชิงประจักษ์ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานท้องถิ่นแก่นักศึกษารัฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์ปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ และได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้
จากการเรียนในห้องเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล