ค่ายอาสาร่วมใจสามสถาบันสานสัมพันธ์ฝันน้องให้เป็นจริง ปีที่ 7

วันที่เริ่มต้น 02/02/2560 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านเขาแงน ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบัน สกอ. ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมและจัดกิจกรรม ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ ผ่านการทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างและเสริมความคิดริเริ่มในการทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาความเป็นผู้นำและศักยภาพในการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของนักศึกษา แต่ละรุ่นซึ่งจะเป็นผู้นำการทำกิจกรรมต่อไปในมหาวิทยาลัยอาจยังขาดความเข้าใจในการทำกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ หรือการใช้การประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 นี้ จึงได้จัดทำโครงการค่ายอาสาร่วมใจสามสถาบันสานสัมพันธ์ฝันน้องให้เป็นจริง ปีที่ 7 และพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา เพื่อจัดให้นักศึกษารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาร่วมกัน มีความเข้าใจในการทำกิจกรรมภายในเครือข่ายมากขึ้น รวมทั้งการใช้การทำกิจกรรมนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้นำการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในรูปแบบบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการส่งเสริมด้านต่างๆ หลายด้าน
ด้วยเหตุนี้ทางชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ซึ่งได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาขึ้นภายใต้ชื่อ “ค่ายอาสาร่วมใจสาม
สถาบันสานสัมพันธ์ฝันน้องให้เป็นจริง ปีที่ 7” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอีกทั้งได้ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนและยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่นอีก 2 สถาบัน คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อมุ่งเน้นใช้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานในการทำงานร่วมกันตลอดจนใช้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล